Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Karikaturar og mobbing

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland fr., juni 05, 2015 19:41:57

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 1, den februar 2015.

av Steinar Skartland

Mobbing i skulen og mellom unge er ei sak som er framme i media. Trass i kampanjar og lærarar som gjer ein flott jobb, så er dette ein del av kvardagen for mange unge. Men er det ikkje slik at vi vaksne er førebilete for borna? På godt og vondt. Kva for signal sender vi ut?

Karikaturteikningar er eit heitt tema for tida. Då kan du hengje ut andre si tru, legning og meiningar som du vil. «Standup comedians» er ei form for underhalding. Noko eg opplever som vaksne som har lov til å stå på ei scene og banne, sjikanere og snakke dritt om andre menneske. Og så ler vi. Vi slo av TV ein kveld. Det var vondt å oppleva eit vaksne menneske som framføre ei forsamling praktiserte «Standup banning» og sjikanering i utstrakt grad. …og så lo dei i den fulle salen.

Mine ord og haldningar smittar. «Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei,» sa Jesus. Nyttar det å seia til borna at dei skal tala vel om kvarandre, ikkje leggja ut på Facebook noko som gjer andre leie seg, ikkje skriva nid-ord på veggen, når eg sjølv forfektar at eg har rett og plikt til å leggja ut karikaturar som eg veit krenkjer andre si tru, legning og sjølvkjensle?

«Alt har eg lov til, men ikkje alt tener til det gode. Alt har eg lov til, men ikkje alt byggjer opp,» skreiv Paulus i eit brev til korintarane, og han heldt fram litt etterpå: «Lat korkje jøde eller grekar eller Guds kyrkje få noko å støyta seg på».

Å stille spørsmål med lære, politikk og doktrinar, er viktig. Vi skal ikkje godta alt idol, samfunnstoppar eller media seier og gjer, men eg oppmodar til at dette vert gjort med vørdnad, omtanke og kjærleik. Ver du eit godt førebilde for andre.  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post31