Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen i Hyrdingen

Redaksjonspennen

I kvart nummer skriv redaktøren ein "leiar artikkel". Denne vert presentert her i tillegg til i bladet. Stoff og kunngjeringar du ynskjer inn i Hyrdingen kan sendast til: redaksjonen@hyrdingen.no
Les i HYRDINGEN.

Ny giv for trusopplæring.

RedaksjonspennenOpprettet av Steinar Skartland sø., april 06, 2014 01:14:40

Redaksjonspennen, av Steinar Skartland.

Les HER i kyrkjebladet Hyrdingen, utgåve nr 1, den 13. februar 2014.


Det er flott å gå på gudstenester i Vindafjord. Sokneprestar, kateket og frivillige medarbeidarar har satsa på inkludering av born og ungdom når bygdefolket samlast i den lokale kyrkja. Søndagsskular, barnekor, speidarar, konfirmantar og ei rekkje lokale trusopplæringstiltak deltek og er synlege i mange av gudstenestene. Rundt om kring i landet har mange kyrkjelydar fått statlege tilskott for å driva arbeidet. Hos oss har det vore finansiert med gjevarteneste, dugnad og tilskott frå kommunen.

Nå er det endeleg Vindafjord sin tur. Hurra! Sokneråda har eit stort ansvar for trusopplæring av nye generasjonar. Mange gjer ein kjempejobb. Vi vonar sjølvsagt at det store fellesarbeidet og dugnaden som har prega trusopplæringa lokalt, vil halda fram med like stor glød. At ein ikkje tenkjer: Nå får vi pengar. Då ordnar alt seg. Nei, det viktigaste elementet i trusopplæringa er vaksne som bryr seg. Som deltar og engasjerer seg. Som borna kan sjå opp til. Det må vi halda fram med. Men med pengar kan ein løysa nokre av dei utfordringane vi står overfor. Få gode hjelparar tilsett.

Det blir spennande å sjå kva sokneråd og fellesråd kan få til når dei nå skal planleggja framtida med trusopplæring for nye generasjonar.  • Kommentarer(0)//redaksjonspennen.hyrdingen.no/#post24